#Businesscode
3012
4:40
ჩინოვნიკების ხელფასები
80 ნახვა სექტემბერი 28, 2018
5:40
გაუარესებული ბიზნესგარემო
33 ნახვა სექტემბერი 28, 2018
8:22
საყოველთაო ჯანდაცვა
46 ნახვა სექტემბერი 28, 2018
5:41
რა ხდება რკინიგზაში
87 ნახვა სექტემბერი 28, 2018
6:14
გაუარესებული ბიზნესგარემო
82 ნახვა სექტემბერი 28, 2018
8:33
დასაქმება
117 ნახვა სექტემბერი 27, 2018
5:48
ავტომობილების ინსპექტირება
134 ნახვა სექტემბერი 27, 2018
9:04
მზარდი ფასები
103 ნახვა სექტემბერი 27, 2018
2:25
რა ბედი ელის ლარს
191 ნახვა სექტემბერი 27, 2018
3:48
აუთვისებელი ბიუჯეტი
69 ნახვა სექტემბერი 27, 2018
8:08
დაბინძურებული ჰაერი
354 ნახვა სექტემბერი 26, 2018
7:24
რას იწვევს დაბინძურებული ჰაერი
235 ნახვა სექტემბერი 26, 2018
3:16
რას ვსუნთქავთ
67 ნახვა სექტემბერი 26, 2018
4:41
მოწამლული ჰაერი
87 ნახვა სექტემბერი 26, 2018
18:42
"საოცნებო" ბიზნესგარემო
94 ნახვა სექტემბერი 25, 2018
7:11
აკურის ღვინის ქარხნის საქმე
163 ნახვა სექტემბერი 25, 2018
5:58
პრივილეგირებული სუფსიდირება
61 ნახვა სექტემბერი 25, 2018
4:57
წყლის პრობლემა ყაზბეგში
88 ნახვა სექტემბერი 24, 2018
5:21
სიტუაცია სავალუტო ბაზარზე
182 ნახვა სექტემბერი 21, 2018