#Businesscode
3012
7:19
რას ვსუნთქავთ
117 ნახვა ოქტომბერი 8, 2018
6:13
ბიზნესი წნეხის ქვეშ
98 ნახვა ოქტომბერი 8, 2018
10:49
ბიუჯეტის პროექტი
104 ნახვა ოქტომბერი 5, 2018
8:34
არასახარბიელო ბიუჯეტი
94 ნახვა ოქტომბერი 5, 2018
5:03
ლოჯისტიკური ცენტრები
107 ნახვა ოქტომბერი 4, 2018
5:43
უწყლოდ დარჩენილები
101 ნახვა ოქტომბერი 3, 2018
5:58
მთის სტატუსი
124 ნახვა ოქტომბერი 3, 2018
8:50
ფულის ფლანგვის ფაქტები
78 ნახვა ოქტომბერი 3, 2018
4:37
ხელისუფლებას არ ესმის
125 ნახვა ოქტომბერი 3, 2018
4:25
ტაქსების რეგულაცია
101 ნახვა ოქტომბერი 3, 2018
8:23
რა ჯდება ტაქსების "გათეთრება
74 ნახვა ოქტომბერი 3, 2018
12:38
ვინ მფარველობს AMS Airlines
98 ნახვა ოქტომბერი 2, 2018
4:56
ავტომობილების ინსპექტირება
135 ნახვა ოქტომბერი 2, 2018
10:41
პრობლემები მეცხვარეობაში
52 ნახვა ოქტომბერი 1, 2018
5:44
"მარიხუანას" ისტორია
82 ნახვა ოქტომბერი 1, 2018